Çanpin

Önümlerimiz

HLF seriýaly ajaýyp klassifikator

HLF seriýaly freze enjamlarynyň klassifikatory, HCM-iň dünýädäki iň ösen klassifikator tehnologiýasyna esaslanyp döredilen iň soňky önümidir.Awiasiýa aerodinamikasynyň derňew usuly, asma dispersiýa bölüniş tehnologiýasy, gorizontal eddy häzirki klassifikasiýa tehnologiýasy, rotor klassifikatory siklony bölmek ýygnamak tehnologiýasy, degirmen enjamlarynyň klassifikatory, tozan tozany aýyrmak tehnologiýasyny we klassifikasiýasyny döredýän tozany aýyrmak tehnologiýasyny ulanýar. netijeliligi gaty ýokary, inçe poroşok arassalygy ýokary, energiýa netijeliligi ajaýyp we degirmen ulgamynyň kuwwaty ep-esli ýokarlandy.Poroşokyň nepisligini 200 ~ 500 mesh aralygynda aňsatlyk bilen sazlap bolýar.HLF seriýaly howa klassifikator fabrigi sement, kükürtlendirilen kalsiý esasly poroşok, ösen ýer, titanium magdany, şlak mikro tozy, hek çuňňur gaýtadan işlemek, kalsiý gidroksidi, kalsiý oksidi karbonat we uçýan kül bölmek önümçilik bölümleri üçin amatlydyr.Lightagtylygyň agyrlyk güýjüniň we kalsiý gidroksidiniň ýokary ýapyşyklylygyny üpjün etmek üçin degirmen klassifikatorynda kabul ediş gowulaşmalary edildi.Ygtybarly we tygşytly Hytaý howa klassifikatoryny gözleýän bolsaňyz, aşakda bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

Islenýän üweýiş netijelerini almak üçin size iň oňat üweýji degirmen modelini maslahat bermek isleýäris.Aşakdaky soraglary bize aýdyň:

1.Siziň çig malyňyz?

2.Gerekli nepislik (mesh / μm)?

3.Gerekli kuwwat (t / sag)?

Tehniki artykmaçlyklary

Asylan dispersiýa we aýralyk tehnologiýasy

Gowy dispersiýa täsiri.Materiallar bölünip aýrylýar we bölünýär we soňra poroşok saýlanylýan ýere girýär.

 

Içerki aýlanyş ýygnamak tehnologiýasy

HLF seriýaly freze enjamlary klassifikatory, ulgamyň işini aňsatlaşdyrýan, indiki tozan ýygnaýjynyň ýüküni we talaplaryny azaldýan we peseldýän klassifikatoryň esasy korpusynyň töwereginde paýlanan ýokary netijelilik pes garşylykly klassifikatorlary we köp kanallary ulanýar. - wagtlaýyn maýa goýum we ulgamyň oturdylan kuwwaty.

 

Gaty poroşok ikinji derejeli howa bölüniş tehnologiýasy

Klassifikatoryň poroşok kül küýzesiniň aşaky böleginde ýuka poroşok üçin ikinji derejeli howa bölüji enjamyny guruň, kül küýzesine ikinji gezek düşýän poroşoky arassalamak üçin, poroşok bilen ýapyşýan inçe poroşok bolar; has ýokary poroşok saýlamagyň netijeliligi üçin sortlanýar.

 

Netijeli aşaga çydamly we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa

HLF seriýaly degirmen klassifikatorynyň poroşok saýlamagyň netijeliligi 90% -e çenli, ähli geýilýän bölekler könelişen materiallardan we könelişme garşy bejergiden, uzak ömri we az hyzmat ediş çykdajylaryndan ýasalýar.Rotorda güýjüň ýitmegini we könelmegini netijeli azaldýan tok sazlaýjy enjam bar.

 

Gorizontal Eddy Häzirki klassifikasiýa tehnologiýasy

Poroşok saýlama howa akymy, durnukly we birmeňzeş aýlanýan worteks howa akymyny emele getirmek üçin rotor pyçaklary arkaly gorizontal we tangensial görnüşde poroşok iýmitlenýän ýerine girýär.Gorizontal worteks tozy saýlamak meýdany takyk klassifikasiýa gazanyp biler.

Klassifikator önümçiligi

Başla

Taýýar önüm ammary liftine - taýýar önüm konweýer - galyndy ýel impulsynyň aşaky klapan spiraly - klassifikator - fan - galyndy ýel impulsynyň fanaty - impuls gözegçisi - trommel ekrany - lift - süýşüriş ulgamy

 

Maşyn saklanýar

Süýşmek ulgamyny duruzyň - lift - trommel ekrany - galyndy ýel impulsynyň fanaty - klassifikator - fan - galyndy ýel impulsynyň aşaky klapan spiraly - taýýar önüm konweýer - taýýar önüm liftine - impuls gözegçisi

Işleýiş we tehniki hyzmat

Klassifikatoryň uzak möhletli netijeli we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin gündelik hyzmat etmek zerurdyr.Ulanyjy zawodyň hakyky şertlerine laýyklykda iş proseduralaryny, tehniki hyzmat we abatlaýyş ulgamlaryny düzmeli.

 

(1) Janköýer podşipniklerine we klassifikator podşipniklerine yzygiderli ýeterlik ýag çalyň.Iň bolmanda her smenada (8 sagat) klassifikator podşipniklerine 2 gezek goşuň, çalşykda ýagyň mukdary 250 gramdan az bolmaly däldir.

(2) Her podşipnikiň temperaturasy 60 than-dan ýokary gözegçilikde saklanmalydyr.(140 ℉)

(3) Klassifikatoryň balansyna üns beriň.Anormal titremäniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

(4) Her agyr çekiçden ýasalan klapanyň gowy ýel gulpy täsiri bilen duýgur bolmagyny üpjün ediň.Windel impulsynyň galyndysynyň howa göwrümini süýşýän kalsiý gidroksidiniň suw gatnaşygy boýunça sazlaň, ulgam suw buglarynyň birleşmeginden gaça duruň, kalsiý gidroksid tozynyň rotora ýa-da turba geçirijisinden gaça duruň.

(5) Kalsiý gidroksidiniň inçe bolmagy üçin janköýeriň howa çalşygy gapysyny sazlamazlyga synanyşyň, esasy wilkanyň tizligini sazlamaga synanyşyň.

HLF seriýaly freze enjamlary klassifikatoryny ulanmagyň çäreleri

(1) Inçelik sazlamasy, adatça rotoryň tizligini sazlaýar we howanyň ses sazlamasyny mümkin boldugyça ulanmazlyga synanyşyň.

(2) Ulgam, esasanam inçe poroşok we poroşok rozetkalary üçin gowy möhürlenmeli we howa gulpy enjamy oturdylmaly.

(3) Klassifikatoryň ýokary netijeliligi we pes sikl ýüki bar.

(4) Amal dolandyryşyny güýçlendirmek.